Zojuist ontving de Commissie EZ een brandbrief over de aanhoudende financiële problematiek gescheperde schaapkuddes. Met deze mail wil ik u informeren over de positie van Vereniging Natuurmonumenten ten opzichte van deze oproep. Onderstaand leest u een korte toelichting.
We ondersteunen de oproep ten zeerste. Natuurmonumenten vindt om vele redenen belangrijk dat de ambachtelijke schaapsherderij zo wordt georganiseerd, dat zij levensvatbaar en duurzaam kan functioneren. Dat is nu niet het geval. Met de decentralisatie van het natuurbeleid ligt de verantwoordelijkheid voor dit dossier grotendeels bij de provincies. Tegelijkertijd zijn de gelden die voor begrazing met schaapskudden beschikbaar worden gesteld flink ingekrompen. De cultuurhistorische en belevingscomponent, die zeer gewaardeerd wordt en een belangrijke publieke waarde vertegenwoordigt, wordt daarnaast financieel niet tot nauwelijks ondersteund. Dit terwijl het voor de traditionele herders wel tot extra kosten leidt. We zijn daarom ook zeer verheugd om in de brief (kenmerk ministerie EZ DGAN – NB / 16160338; dd. 21 november, Kamerstuknummer nog niet beschikbaar) van de staatssecretaris te lezen dat hij erkent dat schaapsherders te kampen hebben met een exploitatietekort en dat de staatssecretaris schrijft dat hij wil komen tot oplossingen.

Omdat schaapskuddes bijdragen aan natuurdoelen én aan cultuurhistorische en belevingsdoelen, leveren we als terreinbeherende organisatie op dit moment ook op diverse plekken ondersteuning voor de herderij, in betrokkenheid, soms ook financieel, en in vastgoed (ontwikkeling, herstel, beheer van schaapskooien). Natuurmonumenten heeft de afgelopen periode zo op verschillende manieren bijgedragen aan ondersteuning van schaapskuddes en herders. Ook zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van de heideboerderij pilot, waar het Gilde van traditionele schaapsherders initiatiefnemer is.

Onze mogelijkheden herders te ondersteunen zijn echter beperkt. Daarom ondersteunen wij de oproep van de schaapsherders om te komen tot een structurele oplossing, met betrokkenheid van zowel EZ – vanwege het natuurbelang, als OCW – vanwege het cultuurhistorisch belang. Door betrokkenheid van het rijk hopen wij ook dat er uniformiteit wordt gebracht in de financiering. Het is ongewenst dat grote verschillen ontstaan tussen verschillende provincies.

Hoewel het kort dag is, hopen we dat u de brandbrief, en deze reactie daarop, nog kunt meenemen in de voorbereiding van uw inbreng bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, onderdeel natuur. De brandbrief van de schaapherders vraagt uw Kamer om via een motie 4,5 miljoen structureel vrij te maken om schaapskuddes voor Nederland te behouden. De oproep om een structurele, financiële oplossing te vinden ondersteunen wij zoals gezegd van harte. Wij vinden hierin twee aspecten van groot belang. Ten eerste: dat budget in eerste instantie niet wordt gezocht binnen de bestaande SNL en / of PAS gelden. We hebben niet de verwachting dat de huidige PAS en SNL regelingen de geconstateerde problemen kunnen oplossen. Die gelden zijn niet structureel, of voor andere maatregelen bedoeld. Het gaat hier echt vooral om extra geld, zodat de oplossingen niet ten koste gaan van andere natuurbelangen. Ten tweede: de betrokkenheid van het ministerie van OCW gezien het cultuurhistorische aspect.

We hopen dat u de staatssecretaris kunt vragen – al dan niet per motie – met zijn ambtsgenoot op OCW te komen tot een structurele financiële oplossing. Indien dit overleg de door de schaapsherders gevraagde vorm krijgt van een Programmagroep (Taskforce) Toekomst Schaapherderij, zullen wij hierin met veel plezier samenwerken om te komen tot een duurzame en structurele oplossing. De tijd is rijp om dit op te lossen.

Vereniging tot behoud van natuurmonumenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *