U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Gilde van Traditionele Schaapherders, statutair gevestigd te Wageningen, hierna verder te noemen Gilde van Traditionele Schaapherders

Artikel 1. Definities

 • Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Gilde van Traditionele Schaapherders, een donatie doet aan Gilde van Traditionele Schaapherders.
 • Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Gilde van Traditionele Schaapherders aan Gilde van Traditionele Schaapherders

.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Gilde van Traditionele Schaapherders.

 1. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Gilde van Traditionele Schaapherders behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten Gilde van Traditionele Schaapherders

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Gilde van Traditionele Schaapherders en zijn onvoorwaardelijk.
 2. Gilde van Traditionele Schaapherders is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Artikel 4. Plichten Gilde van Traditionele Schaapherders

 1. Gilde van Traditionele Schaapherders verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.
 2. Gilde van Traditionele Schaapherders neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving.
 3. Alle personen die namens Gilde van Traditionele Schaapherders bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 5. Plichten gevende partij

 1. Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. Gilde van Traditionele Schaapherders doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 6. Wet bescherming persoonsgegevens

 1. Gilde van Traditionele Schaapherders verwerkt de door de gevende partij aan Gilde van Traditionele Schaapherders verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Gilde van Traditionele Schaapherders verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Gilde van Traditionele Schaapherders geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Gilde van Traditionele Schaapherders heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 7. Cookies

 1. Gilde van Traditionele Schaapherders maakt gebruik van cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door Gilde van Traditionele Schaapherders dan wel door enige andere partij.

Artikel 8. Slotbepalingen

 1. Het privacystatement die Gilde van Traditionele Schaapherders hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.