Privacy beleid Gilde van Traditionele Schaapherders

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op [15 september 2015]

1. Algemeen

 • 1.1 In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Stichting Gilde van Traditionele Schaapherders B.V. (hierna: “Gilde van Traditionele Schaapherders”), ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0901077, de persoonsgegevens van elke gebruiker van de website www.volgdeherder.nl verwerkt. U dient zich ervan bewust zijn dat Gilde van Traditionele Schaapherders niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Gilde van Traditionele Schaapherders raadt u aan bij het via deze website benaderen van websites van derden telkens het privacybeleid en de disclaimer van die derde te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de website van Gilde van Traditionele Schaapherders bent als de URL is gewijzigd.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 • 2.1 Gilde van Traditionele Schaapherders verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u deze via de website aan Gilde van Traditionele Schaapherders hebt doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier hebt ingevuld met het verzoek om informatie over de diensten of producten van Gilde van Traditionele Schaapherders, wanneer u een bestelling bij Gilde van Traditionele Schaapherders hebt gedaan of wanneer u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van Gilde van Traditionele Schaapherders.
 • 2.2 Gilde van Traditionele Schaapherders gebruikt deze persoonsgegevens voor het doel waarvoor u uw persoonsgegevens aan Gilde van Traditionele Schaapherders hebt verstrekt:
  • 2.2.1 als u Gilde van Traditionele Schaapherders om informatie over diensten en/of producten verzoekt, verwerkt Gilde van Traditionele Schaapherders uw persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen;
  • 2.2.2 als u een bestelling doet, gebruikt Gilde van Traditionele Schaapherders uw persoonsgegevens om die bestelling af te handelen;
  • 2.2.3 als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief, gebruikt Gilde van Traditionele Schaapherders uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden.
 • 2.3 Daarnaast kan Gilde van Traditionele Schaapherders uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van producten of diensten van Gilde van Traditionele Schaapherders die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich te allen tijde afmelden via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

3. Minderjarigen

 • 3.1 In sommige gevallen vraagt Gilde van Traditionele Schaapherders expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te mogen gebruiken. Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, is de toestemming van de ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Gilde van Traditionele Schaapherders. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd aan Gilde van Traditionele Schaapherders verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

 • 4.1 Gilde van Traditionele Schaapherders zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij
 • 4.1.1- de doorgifte geschiedt aan een door Gilde van Traditionele Schaapherders voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Gilde van Traditionele Schaapherders een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • 4.1.2 Gilde van Traditionele Schaapherders op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookies

 • 5.1 Gilde van Traditionele Schaapherders maakt gebruik van zogenaamde cookies.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 • 6.1 U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • 6.2 Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u via onderstaande gegevens contact met Gilde van Traditionele Schaapherders opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

7. Bewaartermijn

 • 7.1 Gilde van Traditionele Schaapherders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

 • 8.1 Gilde van Traditionele Schaapherders behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Gilde van Traditionele Schaapherders adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.